НАШ ЖИВОТ

НАШ живот : орган Клуба сврш[ених] уч[еника] В[ојно] З[анатлијске] Ш[коле] / одговорни уредник Душан Марковић. - Год. 1, бр. 1 (19. март 1938) - год.2, бр.19 (1939). - Крагујевац : [б. и.], 1938-1939 (Крагујевац : Штампарија Светлост). - 32 cm

Излази два пута месечно. - Изашло 19 бројева. Од 1973. године Центар за техничко образовање омладине "Воја Радић" покрече нову серију итоименог часописа, настављајући традицију питомаца Војнозанатлијске школе. - Од бр. 6 одговорни уредник Драган Николић. - Претплата годишња 24 дин, поједини број 1 динар. - Наставља се као: Наша зора. Крагујевац

Наш живот (Крагујевац, 1938-1939)

329.78(05)
COBISS.SR-ID 33886988

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1938. година

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License